Ommctc - Forløbet

Neden for er sagens forløb "klippet sammen" i kronologisk rækkefølge. Hvert ”klip”/dokument introduceres med en blå overskrift, og under nogle af overskrifterne har vi i parentes tilføjet en kort bemærkning med kursiv.  

 

Uddrag af referat af MCTCs generalforsamling 24. april 2010:


Lene Eriksen: Under gennemgang af omkostningerne til MC Touring Camp havde GS nævnt et beløb, der betales i leje for et areal, der bruges til camping, men som ikke er en del af campingpladsen. Lene Eriksen ønskede at vide, om foreningen har sikret sig at arealet må bruges til camping.

 

GS kunne oplyse, at i følge ejeren af jorden må der stå telte, men der må ikke opføres bygninger af nogen art. Der har desuden været dialog med kommunen om at der camperes på området.

 

 

Mail til Syddjurs Kommune 3. september 2010:

 

Til rette vedkommende,

 

Jeg henvender mig som medlem af foreningen MC Touring Club, som ejer og driver ovenstående campingplads.

 

Indledningsvist vil jeg gerne bede om kopi af/aktindsigt i den tilladelse, der ligger til grund for driften af den pågældende campingplads (jf. Bekendtgørelse nr. 844 af 30. juni 2010 om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser).

 

Dernæst vil jeg bede jer be- eller afkræfte, om det er med Syddjurs Kommunes accept/tilladelse, at der benyttes et areal uden for selve campingpladsen (men inden for beskyttelseslinjen omkring et fortidsminde på selve pladsen) til campering.

 

Som det fremgår af nedenstående uddrag af referatet af MC Touring Clubs generalforsamling i foråret spurgte jeg dengang til lovligheden af anvendelsen af det pågældende areal, og som det også fremgår, fik jeg at vide af foreningens forretningsfører Gunnar Skrydstrup (GS), at det var med kommunens vidende og accept - som jeg forstod det - at det pågældende areal benyttes til campingformål i højsæsonen. Det samlede referat af generalforsamlingen er vedhæftet til orientering.

 

Uddrag af referat af MC Touring Clubs generalforsamling den 24. april 2010

Lene Eriksen: Under gennemgang af omkostningerne til MC Touring Camp havde GS nævnt et beløb, der betales i leje for et areal, der bruges til camping, men som ikke er en del af campingpladsen. Lene Eriksen ønskede at vide, om foreningen har sikret sig at arealet må bruges til camping. Gennemgik – i hovedtræk - hvad foreningens penge bruges til og syntes at det var problematisk, at foreningen bruger 80% af de samlede omkostninger på Touring Nyt. Til sammenligning bruger FDM ca. 2,6% på deres blad Motor.

 

GS kunne oplyse, at i følge ejeren af jorden må der stå telte, men der må ikke opføres bygninger af nogen art. Der har desuden været dialog med kommunen om at der camperes på området.

 

På forhånd tak for jeres tilbagemelding!

 

Med venlig hilsen

 

Lene Eriksen

 

 

Svar-mail fra Syddjurs Kommune 16. september 2010:

 

Lene Eriksen

medlem af MC Touring Club


Sagsnr 10/29913 - Nødagervej 32A, 8560 Kolind - Fremsendelse af udlejningstilladelse mv.

 

Som svar på din henvendelse til Syddjurs Kommune modtaget den 6. september 2010, fremsendes hermed kopi af Nødager Campings udlejningstilladelse af den 22. februar 2006. Tilladelsen med kortbilag er vedhæftet denne mail.

 

Til dit spørgsmål om Nødager Campings anvendelse af et tilstødende areal til campingformål i højsæsonen, skal vi oplyse, at der ikke foreligger en tilladelse eller accept af dette fra Syddjurs Kommunes side.

 

Til orientering skal oplyses, at Syddjurs Kommune dags dato varsler påbud overfor campingpladsen og ejeren om at stoppe den ulovlige anvendelse af arealet.

 

Med venlig hilsen

 

Syddjurs Kommune

Team Byggeri

Malan Mogree

 

 

Uddrag af formandens beretning på MCTCs generalforsamling 30. april 2011:

 

(Kan man påstå, at vi har anmeldt forholdet til kommunen i stedet for først at orientere MCTC, når spørgsmålet har været rejst på selveste general-forsamlingen?)  

I slutningen af sæsonen 2010 modtog MCTC et påbud fra Syddjurs kommune om ophør af vores brug af det til campingpladsen tilstødende lejede areal kaldet Trekanten. Baggrunden var, at et MCTC-medlem havde følt trang til at anmelde forholdet til kommunen i stedet for først at orientere MCTC. Det var tilsyne-ladende magtpåliggende at anmelde forholdet direkte til kommunen med de komplikationer og afledte begrænsninger, det giver for campingpladsen og dens mange besøgende. Vi har siden anmeldelsen arbejdet med at finde en løsning på de akutte kapacitetsproblemer det vil medføre i perioder med mange besøgende på pladsen. På nuværende tidspunkt betyder det, at vi ikke må anvise camping på det omtalte område. Bestyrelsen arbejder på at finde en løsning på problemet i samarbejde med kommunen, både på kort og lang sigt, men en endelig løsning vil ikke være på plads før campingpladsens åbning.

 

 

Uddrag af referat af MCTCs generalforsamling 30. april 2011:


(Om vores henvendelse til kommunen og campens brug af Trekanten.)

 

Fra Ad. 3: Formandens beretning:


Jørgen H. Kjær: Mente at det, at et medlem har anmeldt MCTC til kommunen med påstand om at vores brug af ”Trekanten” til camping er ulovlig må betragtes som en meget illoyal handling, da det er gjort udenom bestyrelsen. Efterlyste at anmelder forklarede sig.


Hans Kærlyt: Ønskede baggrundsviden om MCTC’s brug af ”Trekanten”.


MiC kunne oplyse, at vi ikke må anvise plads på området, men at lodsejeren ikke har noget imod, at vi camperer der. Derfor kan den enkelte jo vælge at opfatte fredskov på samme måde som statsskov, hvor man må campere op til 3 døgn.


Jørgen H. Kjær: Ønskede anmelderne af foreningens brug af ”Trekanten” til camping kaldt til samtale med bestyrelsen og ekskluderet fra foreningen.


Lemy: Bakkede dette op og henviste til §7 stk. 7 i vedtægterne.


GS opfordrede til at man tog spørgsmålet op under eventuelt.


JW oplyste at campingpladsens brug af ”Trekanten” til camping er opstået fordi gæster - når der var mange gæster - selv valgte at bruge området. Efter nogle år på den måde fandt bestyrelsen det rimeligt at indgå en lejeaftale med lodsejeren. Denne havde intet imod at det blev anvendt til camping, ligesom kommunen, da vi spurgte, ikke havde noget imod vores brug af arealet.


GS uddybede dette ved at oplyse at problemet er den gravhøj, der er på selve campingpladsen samt at der er tale om fredskov.


Fra Ad. 9: Eventuelt:


Jørgen H. Kjær: Ønsker en vejledende afstemning vedrørende eksklusion af de pågældende, der har indgivet anmeldelsen af klubben i forbindelse med campingpladsen.


Grundlaget bør vurderes ud fra det forhold, at den eller de pågældende er gået bag om ryggen af klubbens bestyrelse. De pågældende bør indkaldes til samtale med bestyrelsen inden en evt. eksklusion.


Den vejledende afstemning skete ved håndsoprækning og viste ca. 65 for og 2 imod.


Bestyrelsen tager dette til efterretning.

 

 

Mail til MCTC 28. maj 2011 vedhæftet læserbrev til Touring Nyt


Hej!


Vedhæftede læserbrev ønskes bragt i Touring Nyt nr. 5/2011 i sin fulde længde. I modsat fald vil det blive distribueret bredt via mails og internet samt til relevante medier, ligesom MCTC kan forvente at blive kontaktet af vores advokat.


Med venlig hilsen


Steen Jensen

Medlem nr. 145890


og


Lene Eriksen

Medlem nr. 118867

 

 

Afvist læserbrev til Touring Nyt sendt til MCTC 28. maj 2011:

 

Loyalitet og eksklusion


På MCTCs generalforsamling sidst i april fyldte det tilsyneladende en del, at der ikke længere kan camperes på arealet Trekanten op til MC Touring Camp, fordi Syddjurs Kommune har påbudt foreningen at ophøre med den ulovlige anvendelse af arealet. Vi havde desværre ikke mulighed for selv at deltage i årets generalforsamling, men vi kan forstå, at debatten udsprang af, at sagen blev omtalt i formandens beretning. I denne stod der nemlig bl.a. følgende:


I slutningen af sæsonen 2010 modtog MCTC et påbud fra Syddjurs kommune om ophør af vores brug af det til campingpladsen tilstødende lejede areal kaldet Trekanten. Baggrunden var, at et MCTC-medlem havde følt trang til at anmelde forholdet til kommunen i stedet for først at orientere MCTC. Det var tilsyneladende magtpåliggende at anmelde forholdet direkte til kommunen med de komplikationer og afledte begrænsninger, det giver for campingpladsen og dens mange besøgende.”


Vi kan her oplyse, at det var os, der i begyndelsen af september 2010 kontaktede kommunen, fordi vi tvivlede stærkt på rigtigheden af det, der på sidste års generalforsamling blev oplyst om campingpladsens brug af Trekanten. Dengang spurgte Lene nemlig til lovligheden i brugen af arealet, hvilket fremgår af følgende uddrag af referatet fra MCTCs generalforsamling i 2010:


Lene Eriksen: Under gennemgang af omkostningerne til MC Touring Camp havde GS nævnt et beløb, der betales i leje for et areal, der bruges til camping, men som ikke er en del af campingpladsen. Lene Eriksen ønskede at vide, om foreningen har sikret sig, at arealet må bruges til camping.


GS kunne oplyse, at i følge ejeren af jorden må der stå telte, men der må ikke opføres bygninger af nogen art. Der har desuden været dialog med kommunen om, at der camperes på området.”


Da vi fire måneder senere kontaktede Syddjurs Kommune for at få be- eller afkræftet, om det var med deres accept/tilladelse, at Trekanten blev benyttet til campering, viste det sig desværre, at kommunen ikke kunne nikke genkendende til, at de har sagt god for anvendelsen af arealet.


Faktisk er det vores opfattelse, at foreningens forretningsfører direkte løj på generalforsamlingen, og desværre fandt ingen af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer anledning til at korrigere de fejlagtige oplysninger.


Vi undrede os derfor en del, da vi i dette års formandsberetning kunne læse, at vi havde ”følt trang til at anmelde forholdet til kommunen i stedet for først at orientere MCTC”. Når spørgsmålet var blevet rejst på selveste generalforsamlingen, kan man da næppe påstå, at vi ikke havde orienteret MCTC først! Og da der på den pågældende generalforsamling blev givet udtryk for, at alt var i den skønneste orden, faldt det os ikke ind, at en kontakt til kommunen kunne blive udlagt som ”trang til at anmelde forholdet”.


Vi føler os mildt sagt hængt ud i formandsberetningen og finder det nærliggende at citere følgende ordsprog: ”Et angreb er det bedste forsvar”. For ved at udstille os som illoyale overfor foreningen flytter bestyrelsen fokus fra det faktum, at Trekanten igennem flere år har været benyttet til campering uden de fornødne tilladelser. Vi finder det uhørt, at ledelsen af en så stor forening på denne måde tilsidesætter lovgivningen, og oven i købet lyver herom over for generalforsamlingen - foreningens højeste myndighed. På generalforsamlingen dette forår blev der - med stort flertal blandt de deltagende - gennemført en vejledende afstemning vedrørende eksklusion af os pga. vores ”anmeldelse”. Det havde imidlertid været mere på sin plads, hvis det var blevet drøftet, om bestyrelsen og forretningsføreren skulle ekskluderes/fyres pga. løgn og ulovligheder!


I forhold til anvendelsen af Trekanten må vi i øvrigt lige korrigere en fejlagtig information, som foreningens næstformand gav på dette års generalforsamling. Af referatet fremgår det nemlig, at hun har oplyst, at Trekantens ejer ikke har noget imod, at foreningens medlemmer camperer på arealet. Dette harmonerer dårligt med, at ejeren i september 2010 orienterede Syddjurs Kommune om, at der i firmaets lejeaftale med MCTC om arealet bl.a. står følgende: ”Det lejede areal kan benyttes til grønt areal og må ikke uden udlejers skriftlige samtykke tages i brug til andet formål.” En uge senere har ejeren endvidere orienteret kommunen om, at firmaet ”har meddelt MC Touring Club, at det ulovlige forhold skal bringes til ophør”.


For dem, der måtte have interesse i selv at orientere sig i sagens akter hos kommunen, kan det oplyses, at de er offentligt tilgængelige via kommunens hjemmeside (www.syddjurs.dk). På forsiden vælges ”Borger” øverst, og næste skridt er at klikke under ”Gå til selvbetjening”. Herefter kan man kan få adgang til kommunens sagsarkiv ved at vælge ”NemIndsigt” ude til venstre. Sagen er journaliseret på campingpladsens adresse, Nødagervej 32A, og oprettet med sagsdato 03-09-2010.


Vi imødeser, at bestyrelsen på baggrund af dette indlæg forklarer, hvordan den kan stå inde for løgn og ulovligheder samtidig med, at den angriber os for at ønske, at tingene skal gå lovligt for sig i vores forening. Husk i den forbindelse, at uvidenhed og passivitet ikke fritager en bestyrelse for ansvar!


Steen Jensen

Medlem nr. 145890


Lene Eriksen

Medlem nr. 118867

 

 

Mail fra Gunnar Skrydstrup 10. juni 2011:


Hej


Hermed skal jeg orientere jer om, at jeres ”læserbrev” ikke kommer i TN 5/11, som går i trykken den 17. juni. Desuden er jeg blevet bedt om at oplyse, at bestyrelsen har et møde den 19. juni, hvor en eventuel eksklusion af jer vil være på dagsordenen som en konsekvens af den afstemning om eksklusion af jer, der fandt sted på generalforsamlingen under Eventuelt. Behandlingen af spørgsmålet vil ske efter vedtægternes § 8 stk. 7. Hvis I skulle ønske at udtale jer, før bestyrelsen tager stilling vedrørende eksklusion, har i mulighed for at møde op til bestyrelsesmødet den 19. juni klokken 13-13.30 eller fremsende en skriftlig redegørelse med yderligere oplysninger senest onsdag den 15. juni . Mødet foregår på klubbens kontor, Markvangen 6, 8260 Viby J. Bestyrelsen er i øvrigt bekendt med jeres mail af 28.5. og hele dens indhold.


P.f.v.


Gunnar Skrydstrup

MC Touring Club/Touring Nyt

Markvangen 6

DK-8260 Viby J

Tlf. +45 86116200

 

 

Mail til Gunnar Skrydstrup 11. juni 2011:

 

Hej Gunnar,


Tak for din orientering!


Hvad er begrundelsen for, at vores læserbrev ikke kommer i TN 5/2011?


Hvad angår bestyrelsens eventuelle eksklusion af os på bestyrelsesmødet den 19. juni, vil vi henvise til dét, vi har skrevet i det fremsendte læserbrev. Vi ser ikke nogen grund til at fremsende yderligere en skriftlig redegørelse og har heller ikke noget behov for at møde op til bestyrelsesmødet den 19. juni for at "forsvare os".


Hvis bestyrelsen skulle ønske en mundtlig uddybning af læserbrevet, deltager vi dog gerne i mødet sammen med vores advokat, under forudsætning af at vores dermed forbundne omkostninger dækkes. Alternativt kan advokaten komme alene, idet dette jo vil reducere udgifterne til transport m.v.

Med venlig hilsen

 

Steen Jensen

og

Lene Eriksen

 

 

Mail fra Gunnar Skrydstrup 15. juni 2011:


(Er det i en demokratisk forening ”irrelevant” at lade to medlemmer komme til orde i foreningens blad, når de - på et fejlagtigt grundlag - er blevet ”stemt ud” på en generalforsamling, hvor de ikke selv deltog??)

 

Hej igen


Læserbrevet kommer ikke med af flere årsager. Den helt afgørende årsag er, at det er irrelevant i en situation, hvor generalforsamlingen er kommet med en tilkendegivelse om sagen. Kompetencen ligger ifølge vedtægterne hos bestyrelsen, og den er bekendt med jeres synspunkter. Skulle bestyrelsen beslutte en eksklusion, vil I ifølge vedtægterne have mulighed for at forelægge sagen for den næste generalforsamling.


Bestyrelsen er ikke indstillet på at yde jer nogen form for omkostningsdækning. Hvis I mener, det er nødvendigt for jer at tage en advokat med ind i sagen, er han/hun velkommen til at komme med et skriftligt indlæg (betalt af jer), som i så fald skal være foreningen i hænde senest fredag den 17. juni 2011 kl. 14, hvis det skal indgå i bestyrelsens overvejelser på mødet den 19. juni.


P.f.v.


Gunnar Skrydstrup

MC Touring Club/Touring Nyt

Markvangen 6

DK-8260 Viby J

Tlf. +45 86116200

 

 

Mail til Gunnar Skrydstrup 23. juni 2011:


Hej Gunnar,


Vi overvejer at søge at skaffe opbakning til afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling, hvorpå det forhold, at foreningens ledelse (jf. det tidligere fremsendte læserbrev) har misinformeret/løjet overfor såvel generalforsam-lingerne i 2010 og 2011 som i Touring Nyt og på foreningens hjemmeside kan blive behandlet. I henhold til § 5, stk. 1, i foreningens vedtægter vil vi skriftligt kunne forlange afholdelse af en sådan generalforsamling, hvis vi kan få 1/4 af medlemmerne til at være med til at fremsætte kravet. Vi vil på denne baggrund bede dig om at sende os en medlemsliste med navne og adresser, så vi har mulighed for at komme i kontakt med de øvrige medlemmer.


Vi er dog lidt i tvivl om, hvorvidt foreningen ifølge lovgivningen er forpligtiget til at behandle de pågældende medlemsoplysninger fortroligt. Skulle dette være tilfældet, vil vi i stedet bede om dit og bestyrelsens tilsagn til, at vi i Touring Nyt nr. 6/2011 får mulighed for at bringe et indlæg, hvori vi gør rede for vores synspunkter og opfordrer de medlemmer, der måtte være interesserede, til at kontakte os.


For ikke at bruge for megen kostbar spalteplads på formålet, er vi i det pågældende indlæg villige til at henvise til en hjemmeside, hvorpå de interesserede kan læse den dokumentation, vi ligger inde med i sagen.


Vi ser frem til en snarlig tilbagemelding!


Med venlig hilsen


Steen Jensen og Lene Eriksen

 

 

Mail fra Gunnar Skrydstrup 24. juni 2011:


Hej


Din/jeres mail er sendt videre til bestyrelsen.


GS


MC Touring Club/Touring Nyt

Markvangen 6

DK-8260 Viby J

Tlf. +45 86116200


 

Mail til Gunnar Skrydstrup 9. juli 2011:


(Vi har aldrig modtaget et referat af bestyrelsesmødet den 19. juni 2011.)

 

Hej Gunnar,


Da det nu er over to uger siden, vi sendte nedenstående mail (fra 23/6), tillader vi os hermed at bringe den i erindring.


I mellemtiden er fristen for indlæg til Touring nr. 6/2011 jo udløbet, men vi kan godt leve med, at vores eventuelle indlæg først kommer i TN 7/2011.


Vi vil i øvrigt bede dig/jer sende (maile) os referatet af bestyrelsens møde den 19. juni 2011. Vi er opmærksomme på, at det af MCTCs vedtægter (i § 7, stk. 3) fremgår, at "Referaterne kan af medlemmerne, efter forudgående aftale, beses på administrationens adresse." Da vores eventuelle eksklusion blev behandlet på det pågældende møde, må vi imidlertid have en partsstatus, der gør, at vi kan få referatet tilsendt via mail i stedet for, at vi skal rejse til Jylland for at læse det.


På forhånd tak!


Med venlig hilsen


Steen Jensen og Lene Eriksen

 

 

Eksklusion af Steen 11. juli 2011

 

4f70abb7b49d926032012.jpg

 

Eksklusion af Lene 11. juli 2011

 

4f70abd66089d26032012.jpg

 

 

Omtale af eksklusionerne i Touring Nyt nr. 6/2011

 

(Bemærk, at begrundelsen for at ekskludere os er væsentligt mere omfattende her end i selve eksklusionerne!)

 

4f770eece71d431032012.jpg

 

 

Mail til MCTCs bestyrelse 7. august 2011


Kære bestyrelse i MC Touring Club!


Proces i forhold til eksklusion

Vi har modtaget jeres eksklusioner, dateret den 11. juli 2011. Vi undrer os lidt over, at det på bestyrelsesmødet den 19. juni skulle være besluttet at ekskludere os "med øjeblikkelig virkning", når der efter mødet gik tre uger, før vi blev orienteret om eksklusionen. I den mellemliggende periode har vi sendt foreningen to mails/forespørgsler, som tilsyneladende er blevet/bliver ignoreret, til trods for at vi på daværende tidspunkter fortsat må have været at betragte som medlemmer, da vi ikke var blevet oplyst om eksklusionen.


I forhold til det processuelle omkring eksklusionen vil vi i øvrigt påpege, at der i "partshøringen" af os i forhold til den mulige eksklusion (mail fra GS, 10. juni 2011) udelukkende blev henvist til den afstemning om eksklusion af os, der fandt sted på generalforsamlingen under Eventuelt. At eksklusionen også kunne/ville finde sted på baggrund af op til ti år gamle forhold, fremgik ikke. Udover at vi finder det irrelevant at fremdrage så gamle forhold (som vel burde have været "håndteret" for længst, hvis de berettigede eksklusion?), betragter vi det som en proceduremæssig mangel, at vi ikke forud for eksklusions-beslutningen fik mulighed for at kommentere på disse.


Selve eksklusionerne

Overordnet finder vi de to "eksklusions-breve" temmeligt mangelfulde, idet de kun meget overordnet/uklart gør rede for, hvorfor der skulle være grundlag for at ekskludere os. Formuleringer som "årelange tiltag imod foreningens interesser", "grundløse påstande om forretningsfører og generalforsamlingsdirigent" og "trusler om sagsanlæg" betragter vi således ikke som præcise og tilstrækkelige begrundelser. At lægge den orienterende afstemning på generalforsamlingen til grund forekommer os desuden uhørt, da den fandt sted under falske forudsætninger pga. bestyrelsens forudgående misinformation af generalforsamlingens deltagere og foreningens medlemmer i øvrigt. Som det vist ret klart fremgik af det læserbrev, vi ønskede at få bragt i Touring Nyt nr. 5/2011 (vedhæftet), havde det været mere på sin plads, hvis det på generalforsamlingen var blevet drøftet, om bestyrelsen og forretningsføreren skulle ekskluderes/fyres pga. løgn og ulovligheder!


Vi har efterfølgende kunnet konstatere, at det i Touríng Nyt nr. 6/2011 er udfoldet nærmere, hvad der menes med f.eks. "grundløse påstande om forretningsfører og generalforsamlingsdirigent". Skulle I have gjort jer håb om, at eksklusionerne "bar igennem" juridisk, skulle eksklusionsskrivelserne nok have været formuleret på som minimum dette konkretiseringsniveau! Samtidig savner vi imidlertid dokumentation for, at de i TN 6/2011 oplistede forhold "holder vand"/på nogen måde kan defineres som noget, der "modarbejder eller på anden måde skader foreningens interesser", jf. vedtægternes 7, stk. 7. Faktisk mener vi i vidt omfang at kunne dokumentere det modsatte!


En kort kommentering af det præsenterede "synderegister":


Grundløs anmeldelse til skattevæsnet

Den såkaldte "anmeldelse" til skattevæsnet var ikke grundløs, jf. vedhæftede indlæg, der blev bragt i hhv. TN 1/2001 og TN 2/2001. Vi modtager imidlertid gerne kopi af dokumentation på det modsatte i form af en kopi af Told & Skats afgørelse i sagen i sin tid!


Klage til advokatnævnet over generalforsamlingsdirigent (klagen blev afvist)

Vi klagede ikke til Advokatnævnet over Jakob Fastrup som generalforsamlingsdirigent men over hans advokatbistand til foreningen forud for generalforsamlingen. Nævnet afviste klagen under henvisning til, at Fastrup i forbindelse med behandlingen af klagen oplyste, at han ikke havde optrådt som advokat overfor foreningen, men havde udtalt sig som kommende dirigent på generalforsamlingen. Foreningens ledelse oplyste imidlertid i såvel TN som på selve genralforsamlingen, at Fastrup var blevet spurgt som advokat, og på generalforsamlingen fandt han ikke anledning til at kommentere/dementere dette. For en uddybning er klagen til Advokatnævnet vedhæftet til orientering, ligesom vi ligger inde med sagens øvrige akter.


Henvendelse uden bestyrelsens vidende til Færdselsstyrelsen vedrørende brug af prøveplade og til kommunen vedrørende MC Touring Camps brug af et areal udenfor campingpladsen

Da Lene i 2000 skrev til Færdselsstyrelsen, var det for som bestyrelsesmedlem at varetage sit ansvar for, at foreningen overholder gældende love og regler. Se i øvrigt en uddybning af dette forhold i de to vedhæftede indlæg til Touring Nyt.


Efter vores opfattelse har bestyrelsens medlemmer således et udstrakt, personligt ansvar for, at foreningen drives lovligt, og at tingene går korrekt og forsvarligt for sig. Opstår der tvivl om, at dette er tilfældet, bør tvivlen afklares fuldt og helt, og her er en henvendelse til den lovfortolkende eller administrativt ansvarlige myndighed den sikre vej til afklaring - herunder i de tilfælde, hvor man betvivler den administrative ledelses tolkning af reglerne.


Vi betragter det således som en "borger-/medlemspligt" at medvirke til at sikre, at foreningen drives lovformeligt - hvilket også var baggrunden for vores henvendelse til Syddjurs Kommune i forhold til MC Touring Camps anvendelse af "Trekanten". I sagerne om hhv. dokumentation for befordringsgodtgørelse, anvendelsen af prøvepladen og brugen af "Trekanten" havde tvivlen (uden held) været rejst overfor bestyrelsen. En henvendelse til myndighederne er efter vores opfattelse næste, nødvendige/logiske skridt, hvis man fortsat tvivler.


For os at se er den røde tråd i dét, I nu har ekskluderet os for, at vi mener, at MC Touring Club skal drives på lovlig og demokratisk vis. At dette skulle kunne sættes lig med, at vi modarbejder og skader foreningens interesser, forekommer os absurd. Vi mener tværtimod, at det i høj grad har været i foreningens interesse at få afklaret de rejste spørgsmål!


Trusler om sagsanlæg

Tilsvarende finder vi det grotesk, at det udlægges som foreningsskadeligt, at Steen ved nogle lejligheder har henvist til muligheden for at få nogle forhold/tvivlsspørgsmål afprøvet ved domstolene. I en retssag kan man således få en endegyldig, lovgivningsmæssig afklaring af, hvem der har ret og uret i en given sag. Vi kunne derfor godt tænke os jeres uddybning af, hvordan henvisning til et eventuelt sagsanlæg kan udlægges som skadeligt for foreningen.


Domstolsprøvelse

Vores budskab med ovenstående er kort opsummeret, at vi mener, at jeres eksklusion af os ikke er sket i overensstemmelse med foreningens vedtægter og gældende foreningsretlige regler. Vi er i den forbindelse opmærksomme på, at I i "eksklusionsbrevene" henviser til, at vi i henhold til vedtægterne kan indbringe eksklusionerne for førstkommende ordinære generalforsamling. Dette er selvfølgelig også den korrekte procedure ved berettigede/velbegrundede eksklusioner. Da vi ikke finder, at det er tilfældet i denne sag, ser vi imidlertid intet formål med at afvente foreningens generalforsamling i 2012. I stedet påtænker vi at gøre brug af vores krav på at få eksklusionerne prøvet ved en domstol.


I kan evt. læse mere om eksklusion og domstolsprøvelse heraf på følgende hjemmeside:


http://www.forumadvokater.dk/content/krav-p%C3%A5-v%C3%A6re-medlem-af-forening-eksklusion


Når vi har en domstols ord for, at eksklusionerne er ugyldige, forventer vi at rejse en erstatningssag overfor bestyrelsens medlemmer. Afsættet for denne sag vil være den uberettigede eksklusion. Endvidere vil vi udrulle den række af tilfælde, hvor vores demokratiske rettigheder som medlemmer af foreningen er blevet krænket - f.eks. ved, at vi ikke fået lov til at komme til orde i Touring Nyt. Ligeledes er vi gentagne gange blevet hængt ud i såvel Touring Nyt og på hjemmesiden som på generalforsamlingen/i formandsberetningen 2011.


Vi vil i den sammenhæng henlede jeres opmærksomhed på, at de enkelte bestyrelsesmedlemmer risikerer et personligt erstatningsansvar i en sådan sag. Foreningens vedtægter fritager således ikke bestyrelsens medlemmer for personligt ansvar, og os bekendt har foreningen heller ikke tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring. I kan altså ikke "ånde lettet op" ved tanken om, at foreningens formue vil kunne betale en eventuel erstatning. Det vil nemlig være ulovligt at lade den gøre det.


I kan evt. læse mere om bestyrelsesansvar på følgende hjemmeside:


http://www.forumadvokater.dk/content/bestyrelsen-og-bestyrelsesansvar


Vi hører gerne jeres eventuelle bemærkninger til ovenstående inden for 14 dage, dvs. senest den 22. august. Afhængigt af jeres tilbagemelding forventer vi herefter at bede vores advokat igangsætte den førstnævnte sag vedrørende eksklusionernes berettigelse.


Med venlig hilsen


Steen Jensen og Lene Eriksen

 

 

Svar fra MCTC 22. august 2011:

 

4f7852785fae701042012.jpg

 

 

Mail til MCTCs bestyrelse 22. januar 2012:


Kære medlemmer af MC Touring Clubs bestyrelse,


Vi er i gang med at forberede det sagsanlæg vedrørende jeres eksklusion af os, som vi tidligere har orienteret jer om ville komme. I den forbindelse skal vi bede jer om hver især at maile os jeres privatadresser. Jørn behøver dog ikke at sende os sin, da den fremgår af klubsiderne i Touring Nyt. Vi skal bruge adresserne til stævningerne, hvor de sagsøgtes navne og adresser skal fremgå.


Da beslutningen om at ekskludere os, er truffet af bestyrelsen, vil vi således stævne såvel foreningen som bestyrelsens medlemmer, og når man stævner personer, skal man oplyse disses adresser.


Til jeres orientering forventes sagen anlagt ved Retten i Århus, fordi foreningen har hjemsted/kontor i denne retskreds. Dette har vi afklaret med den pågældende ret, som vi har konsulteret om forskellige forhold i relation til sagen, jf. vedhæftede mail-korrespondance.


Når vi selv har henvendt os direkte til retten, fremfor at gå via en advokat, skyldes det, at vi forventer, at sagen kan gennemføres efter reglerne om "småsager" (jf. retsplejelovens Kapitel 39 - "Behandling af sager om mindre krav" og vedhæftede vejledning fra www.domstol.dk om udfyldelse af stævningsblanketter i småsager).


Af den medsendte vejledning fremgår bl.a. følgende:


"Retten behandler småsager på en særlig forenklet måde, hvilket bl.a. betyder, at retten hjælper parterne med forberedelsen af sagen. Retten har pligt til at vejlede dig om sagens juridiske problemstillinger og til at hjælpe dig med bevisførelsen. Du har som udgangspunkt ikke behov for advokatbistand under sagens forberedelse."


Af vejledningen fremgår det ligeledes, at de stævnedes private adresser skal fremgå af stævningsblanketten, og at denne skal vedlægges relevante bilag/beviser. Vi er derfor ved at samle de dokumenter, der støtter vores opfattelse af, at vi er blevet ekskluderet uberettiget.


I den forbindelse synes vi, I bør vide, at vi bl.a. forventer at kontakte SKAT om foreningens forhold/skatteregnskab, da en del af begrundelsen for eksklusionerne er "grundløs anmeldelse til skattevæsnet" (jf. Touring Nyt nr. 6/2011).


Afsættet for kontakten til SKAT vil være Lenes henvendelse til det daværende Told & Skat i december 2000, men vores nye henvendelse kan meget vel afstedkomme, at SKAT går foreningens (og herunder campens) forhold efter i sømmene. Vi er i den sammenhæng kede af, at henvendelsen efter vores vurdering kan få den konsekvens, at de frivillige hjælpere på campen får en efterregning fra SKAT, fordi foreningen/campen ikke har orienteret dem om, at de gratis overnatninger og den forplejning m.v., de får som "tak for hjælpen", skal påføres selvangivelsen.


Ligeledes er det vores opfattelse, at de kørepenge, hjælperne får, er skattepligtige, fordi de som medlemmer af foreningen er medejere af virksomheden MC Touring Camp. Vi er ikke ude på at ramme menige, engagerede medlemmer på deres private pengepunge, men ser os nødsaget til at kontakte SKAT for at fremskaffe den nødvendige dokumentation i forhold til vores stævninger/sagsanlæg.


Vi orienterer jer om dette, da I tidligere har kritiseret os for at være illoyale og gå bag om ryggen på jer. Derfor denne forhåndsorientering om vores indhentning af dokumentation.


Vi ser frem til at modtage jeres postadresser snarest. På forhånd tak!


For god ordens skyld vil vi bede Gunnar/kontoret bekræfte, at denne mail videresendes til alle bestyrelsens medlemmer.


Med venlig hilsen


Steen Jensen og Lene Eriksen


 

Svar fra MCTC 25. januar 2012:

 

4f78545bcc09601042012.jpg

 

 

Mail til MCTCs bestyrelse 15. februar 2012:


Kære medlemmer af MC Touring Clubs bestyrelse,


Tak for jeres besvarelse af vores mail neden for.


Vi har noteret os, at I under sagen ønsker at være repræsenteret af en advokat, og at I vi derfor kan sende stævningerne til advokaten. Vi undrer os imidlertid over, at I forventer at benytte advokat Jakob Fastrup, idet han for os at se er involveret/part i sagen - jf. formuleringen "grundløse påstande om generalfor-samlingsdirigenten" i eksklusionen af Steen (vedhæftet). Vi påtænker således at bruge bl.a. vores korrespondance med Advokatnævnet om Fastrup fra 2008 som dokumentation/bevismateriale i sagen, ligesom vi overvejer at anmode retten om at lade os føre Jakob Fastrup som vidne.


Ingen af os kan vel være tjent med et længere og mere omkostningsfuldt sagsforløb forårsaget af, at I bliver nødt til at skifte advokat undervejs. Inden vi igangsætter sagen skal vi derfor bede jer oplyse/bekræfte, hvilken advokat stævningerne skal sendes til.


Vi har taget til efterretning, at I mener, sagen ikke kan og bør køre efter reglerne for småsager. Vi betragter imidlertid sagen som et forholdsvis enkelt anerkendelsessøgsmål og har ingen interesse i at gøre den mere kompliceret og ressourcekrævende end nødvendigt. Derfor forventer vi fortsat at anlægge sagen i henhold til bestemmelserne i retsplejelovens Kapitel 39, og så vil det jo (jf. lovens § 402) være op til retten af afgøre, om sagen kan/skal gennemføres efter disse regler.


Med venlig hilsen


Steen Jensen og Lene Eriksen


 

Mail fra MCTCs formand Jørn Winding 20. februar 2012:

 

Steen Jensen

Lene Eriksen


Jeres mail af 15. februar 2012 giver ikke anledning til yderligere kommentarer, hvorfor vi må henvise til vores seneste svar til jer dateret 25. januar 2012.


På MC Touring Clubs bestyrelses vegne


Jørn Winding


 

Mail til MCTCs bestyrelse 5. april 2012:


Kære medlemmer af MC Touring Clubs bestyrelse,


Til jeres orientering har vi oprettet en hjemmeside, der omhandler forløbet omkring vores eksklusion fra MCTC. Siden kan åbnes via dette link: http://www.freewebsite-service.com/ommctc


På hjemmesiden er der desuden henvist til en Facebook-side (www.facebook.com/eksklusion), hvor interesserede har mulighed for at give deres mening om sagen til kende. I må meget gerne bidrage til debatten, hvis I har lyst!


Skulle I ligge inde med noget dokumentation i sagen, I synes bør stilles til rådighed på hjemmesiden om eksklusions-forløbet, er I ligeledes velkomne til at sende det til os, hvorefter vi lægger det ud på siden.


Med venlig hilsen


Steen Jensen og Lene Eriksen

 

 

Brev sendt til Skattecenter Randers 6. november 2013:


MC Touring Club - forening eller forretning?


Ved tidligere telefonisk henvendelse til SKAT om ovennævnte forening er vi blevet opfordret til at henvende os skriftligt til Skattecenter Randers. Baggrunden for vores henvendelse er, at vi mener, at foreningen på en lang række punkter ikke drives i overensstemmelse med gældende regler i forhold til skat og moms.


Som aftalt telefonisk fremsender vi derfor i denne skrivelse en oversigt over de problematiske forhold med henblik på en uddybning heraf på et efterfølgende møde hos Skattecenter Randers. Da der er tale om mange forhold, og vi ikke er eksperter i skatte- og regnskabsregler, vurderes en nærmere, mundtlig redegørelse for de oplistede punkter således at være formålstjenlig for at give SKAT det bedste udgangspunkt for en behand­ling af sagen.


Denne henvendelse finder sted som et led i, at vi forbereder et sagsanlæg mod MC Touring Club. Dette fordi foreningens bestyrelse i juli 2011 ekskluderede os under henvisning til, at vi i årevis skulle have modarbej­det/skadet foreningens interesser. Vores påstand er imidlertid, at eksklusionerne er uberettigede/ulovlige, fordi de forhold, vi er blevet ekskluderet for, har én vigtig og meget principiel fællesnævner: De handler således om, at vi i en årrække har søgt at sikre, at foreningen drives i overensstemmelse med gældende love og regler.


Yderligere information om vores eksklusion fra foreningen og baggrunden herfor kan findes på følgende hjemmeside: http://www.freewebsite-service.com/ommctc/forside.php. Desuden kan I læse mere om MC Touring Club på dennes hjemmeside: www.mctc.dk. Om foreningen kan vi kort fortælle, at der er tale om en landsdækkende forening med over 37.000 medlemmer. Foreningen ejer en MC-campingplads på Djursland og har en professionel organisation i form af et foreningskontor med lønnede ansatte under ledelse af en forretningsfører, der samtidig er ansvarshavende redaktør på foreningens blad. Foreningen har endvidere en anselig formue - f.eks. havde den i 2010 en egenkapital på over 30 mio. kr., jf. vedhæftede regnskab for dette kalenderår.


På de følgende sider har vi oplistet de punkter, hvorpå vi mener, MC Touring Club drives i strid med gæl­dende regler, hvilket bevirker, at foreningen snarere har karakter af en virksomhed/forretning ”i forklæd­ning” end en forening. Nogle af punkterne er ledsaget af konkrete spørgsmål om, hvordan reglerne skal tolkes. Vi vil bede Skattecenter Randers besvare disse spørgsmål skriftligt, enten før eller i forlængelse af det foreslåede møde om sagen. De pågældende spørgsmål er angivet med blå skrift.


Hvad det foreslåede møde angår, vil vi bede jer kontakte Steen Jensen med et forslag til et tidspunkt. Steens kontaktoplysninger fremgår herunder.


På forhånd tak for jeres tilbagemelding! I første omgang tillader vi os at håbe på en kvittering for, at I har modtaget vores henvendelse med oplysning om, hvornår vi kan forvente at høre nærmere.

 

Med venlig hilsen


Steen Pingel Jensen

Leren 4

4293 Dianalund

 

Lene Eriksen

Ahornvej 3

4180 Sorø

 

 

MC Touring Club som forening


Foreningen må være fuldt momspligtig, herunder af medlemskontingentet (jf. vedhæftede artikel fra revisionsfirmaet BDO's hjemmeside), men den betaler efter vores oplysninger langt fra moms i dette omfang. Kan SKAT bekræfte, at en forening som MC Touring Club er fuldt momspligtig?

 

Foreningen driver efter vores opfattelse konkurrenceforvridende virksomhed i relation til både campingplads og blad. Dette er nærmere uddybet under disse to overskrifter neden for.

 

Foreningen bruger meget få midler på medlemmerne, og herunder på aktiviteter der understøtter vedtægternes formålsparagraf (”...samle motorcykelinteresserede”). Vedtægterne er vedhæftet til orientering.

 

Den delvist kommercielle virksomhed, MC Touring Camp, er noget af det, foreningen bruger penge på, til trods for, at dét at eje og drive en campingplads ikke indgår som et formål i foreningens vedtægter. Kan SKAT oplyse, om en forening som MC Touring Club kan tilføre en virksomhed som MC Touring Camp skattefrie midler i så stort omfang, når ejerskab og drift af campingpladsen ikke indgår i foreningens formålsbestemmelse?

 

Referaterne af bestyrelsesmøderne i foreningen har i mange år været så kortfattede/indforståede, at udenforstående - herunder foreningens medlemmer - reelt ikke har kunnet følge med i de beslutnin­ger m.v., der er blevet truffet på møderne.

 

Herudover tilsidesættes medlemmernes demokratiske rettigheder ved, at referaterne (jf. vedtæg­terne) kun kan gennemses på foreningens kontor i Århus, hvilket betyder, at det for nogle medlem­mer vil være forbundet med uforholdsmæssigt store udgifter at få indsigt i disse og dermed i, hvad der foregår i foreningen.

 

Tilsvarende forskelbehandles medlemmerne ved, at den årlige generalforsamling altid afholdes på Fyn uden mulighed for at brevstemme eller stemme via fuldmagt. Da der er tale om en landsdæk­kende forening, ville det svare til, at alle danskere skulle tage til Fyn for at stemme til Folketings­valget med de dermed forbundne udgifter til transport, f.eks. broafgift.

 

Det kan oplyses, at der ikke foretages kritisk revision af foreningens regnskab. Dette til trods for, at en sådan revision er blevet efterlyst på flere af foreningens generalforsamlinger.


Foreningens campingplads – MC Touring Camp


Via overførslen af skattefrie midler fra foreningen til campingpladsen støttes indirekte en lang række kunder på pladsen, som ikke er medlemmer af foreningen. Udover medlemmer af MC Touring Club er pladsen således åben for ikke-medlemmer i form af udenlandske motorcyklister. I 2010 stammede over 18 % af indtægterne fra overnatninger således fra udlændinge/ikke-medlemmer, jf. vedhæftede regnskab for dette år.

 

Hertil kommer, at andelen af ikke-medlemmer, der overnatter på pladsen, er væsentligt større end oplyst i regnskabet, da familier, hvor f.eks. kun faderen er medlem, får deres overnatninger registre­ret som medlemmer.

 

Foreningens tilførsel af skattefrie midler til campingpladsen betyder desuden konkurrenceforvrid­ning i forhold til andre campingpladser, der drives på almindelige markedsvilkår.

 

En række medlemmer hjælper i deres fritid til på campingpladsen (ved at passe bar m.v.). De pågældende (der som medlemmer må være at betragte som medejere af pladsen) aflønnes ikke for indsatsen i rede penge, men honoreres indirekte i form af naturalier som gratis overnatninger, mad og drikke. Os bekendt registreres disse naturalier ikke i campingpladsens regnskab, ligesom de pågældende medlemmer heller ikke opgiver værdien af dem til SKAT som skattepligtig B-indkomst. Kan SKAT bekræfte, at ydelser som de pågældende både skal bogføres som udgifter i camping­pladsens regnskab, og at de medlemmer, der modtager ydelserne skal selvangive dem til SKAT?

 

Foreningens blad – Touring Nyt


Da Touring Nyt udgives på ”foreningsbetingelser”/som medlemsblad, er det et meget billigt blad sammenlignet med de blade, der udgives kommercielt/på markedsvilkår. Det enkelte medlem modtager således 10 årlige udgivelser på sin bopæl for et årskontingent på kun 190 kr. for aktive medlemmer. Dette har bevirket, at Touring Nyt har ”udkonkurreret” flere andre MC-blade. Senest har bladet BIKE måttet lukke sine udgivelser på det danske marked. Desuden udgiver foreningen en årlig MC-guide, der tilsvarende udsætter den kommercielle publikation MC-revyen for ulige konkurrence.

 

Bladet har efter vores opfattelse kommerciel karakter af følgende årsager:

 

- En stor del af bladet udgøres af annoncer, og annonceindtægter bidrager i stort omfang til dets udgivelse. Alle annoncører er dog ”medlemmer”, idet de annoncerende virksomheder har tegnet et (ganske billigt, jf. oven for omtalte kontingent) medlemskab for at kunne annoncere. 

 

- Der er meget lidt foreningsrelateret stof i bladet, f.eks. ”klubsider” med information fra besty­relsen, debat i relation til generalforsamlingen og kritiske læserbreve. Vi har herunder adskillige eksempler på, at læserbreve, der forholder sig kritisk til foreningens ledelse, er blevet afvist. 

 

- Det er i vid udstrækning bladet, der tegner/markedsfører foreningen udadtil. Eksempelvis står der ”Touring Nyt” med store typer på foreningens reklame-kuglepenne, mens foreningen kun er repræsenteret med et ganske lille logo. Desuden kan man på foreningens hjemmeside bl.a. læse følgende om bladet: ”Touring Nyt er Danmarks mest aktuelle mc-blad - og målt i antal sider og distribueret oplag også Danmarks største.”    

 

- Langt størstedelen af medlemmerne må karakteriseres som abonnenter frem for forenings­medlemmer. Dette afspejles bl.a. i deltagelsen på foreningens årlige generalforsamlinger (under 100 deltagere de sidste par år, svarende til ca. 0,3 % af medlemmerne). 

 

- Størstedelen af medlemskontingentet går til bladets udgivelse. I 2010 udgjorde bladets årsresul­tat (en udgift på knapt 5,55 mio. kr.) således næsten 75 % af det samlede medlemskontingent dette år, jf. vedhæftede regnskab. Udgivelsen af bladet er omtalt i foreningens vedtægter, men udgør (i lighed med campingpladsen) ikke en del af foreningens formål. Kan SKAT oplyse, om en forening må bruge en så stor del af sit medlemskontingent på et blad, når dets udgivelse ikke udgør en del af foreningens formål, og bladet reelt er førende på det danske marked for (kommercielle) MC-blade?


Brevets bilag: 

 

MCTCs regnskab for 2010


Artikel om foreningers momsbetaling fra revisionsfirmaets BDOs hjemmeside


MCTCs vedtægter

  

 

 

Kvittering fra SKAT 8. november 2013:   

 

SKAT har brug for længere tid til at behandle din henvendelse.

 

SKAT har i en automatisk mail kvitteret for modtagelsen af din henvendelse. Det er oplyst, at du kan forvente at få et svar på din henvendelse i løbet af 5 arbejdsdage. Vi har læst din henvendelse og den har en sådan karakter, at vi desværre ikke kan færdigbehandle den indenfor tidsfristen.

 

Vi forventer derimod at kunne færdigbehandle din henvendelse inden 60 dage fra det tidspunkt, hvor vi har modtaget den.

 

Med venlig hilsen

 

Allan Jensen

SKAT

Erhverv

Tlf. 7222 1818

 
Panel title

© 2018 ommctc

Antal besøg: 7191

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,33989095687866sekunder